ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BFRESH SPITIKO FACEBOOK – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BFRESH SPITIKO FACEBOOK – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΦΙΛΙΑΣ
Όροι Διαγωνισμού
1. Η εταιρία «V. ROUBIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που εδρεύει στην Λ. Δροσιάς
19, 34100, Χαλκίδα, (εφεξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει σε συνεργασία με την
εταιρία «Radical Communications», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής,
οδός Μονεμβασίας αρ. 2, (εφεξής «Διαφημιστική»), την παρούσα προωθητική
ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων bfresh spitiko.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι
Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί ως
νόμιμα μέλη διατηρώντας ενεργό λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης
«Instagram». Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και
της Διαφημιστικής, οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοί
τους.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 (ώρα
Ελλάδος: 20.00) μέχρι και το Σάββατο 29 Ιουλίου 2023, (ώρα Ελλάδος: 16.00 –
εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») με ανακοίνωση των νικητών την Κυριακή 30
Ιουλίου 2023. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι
συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.
4. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει
να ακολουθήσει τα εξής διαγωνιστικά βήματα:
Α) Να είναι ή να γίνει φίλος/φίλη (like) της σελίδας bfresh spitiko στο Facebook:
https://www.facebook.com/bfreshspitiko
Β) να αναρτήσει σχόλιο (comment) κάτω από το διαγωνιστικό post με το όνομα
φίλου ή φίλης (tag) με τον / την οποίο / οποίαν θα μοιραζόταν ένα προϊόν bfresh.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει από μία (-1-) συμμετοχή, οι παραπάνω συμμετοχές είναι
αυτοδικαίως άκυρες.
Στο τέλος του διαγωνισμού πέντε (- 5 -) από τους συμμετέχοντες, θα κερδίσουν από
μία (-1-) συλλεκτική συσκευασία bfresh spitiko (η κάθε συσκευασία περιέχει 3
προϊόντα bfresh spitiko και 3 βαζάκια), μετά από ηλεκτρονική κλήρωση.
5. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί με την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού με τη χρήση του προγράμματος
https://www.random.org/ και της σχετικής ηλεκτρονικής λίστας συμμετεχόντων
(εφεξής τη «λίστα συμμετεχόντων»). Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία
της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.random.org/faq/#S2. Η κλήρωση θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρίας, στη διεύθυνση
Μονεμβασίας 2 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
6. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να
ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε
τιμή. Ο νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την
αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να
αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που θα έχει προηγουμένως
δηλώσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή.
7. Η συμμετοχή των χρηστών στον διαγωνισμό προϋποθέτει την συγκατάθεση για
γνωστοποίηση και παροχή άδειας προς τον Διοργανωτή, για τη χρήση και
επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(βάσει Ν. 2472/1997 και Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR). Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας
αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του
διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή
προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι
συμμετέχοντες δίδουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους προς τον Διοργανωτή όπως
επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε
πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό
του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του
Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν
μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των
σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997. Σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία η «Διοργανώτρια» εταιρία θεωρείται ως Υπεύθυνος
επεξεργασίας και η «Διαφημιστική» ο εκτελών της επεξεργασίας.
8. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των
χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
9. Ο Συμμετέχων που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το
δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά τη συμμετοχή στην ενέργεια αποβάλλεται
άμεσα από την ενέργεια και η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να
αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω,
νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία
ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες
όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η
συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή
εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
10. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η
Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση,
την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού
επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και
τους Όρους του Διαγωνισμού.
11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να διαφοροποιήσει
τη διάρκεια ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης
προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή
«απρόβλεπτες» περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να
βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της, με προηγούμενη ανακοίνωση στην
ηλεκτρονική σελίδα https://www.facebook.com/bfreshspitiko
12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων
όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
13. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεση
του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς
οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία,
και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή
έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της
ενέργειας και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση
της «Διοργανώτριας» και της «Διαφημιστικής» παύει να υφίσταται.
14. Οι συμμετέχοντες δίνουν στον Διοργανωτή το δικαίωμα, σε περίπτωση που
συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για
διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε
τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού. Οι
Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα
σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Η
αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε
σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.
15. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’
ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
16. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του
παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.

Follow by Email
Instagram